POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

25 maja 2018 r., weszło w życie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe, zatem w praktyce dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce.

Romil sp. z o.o dokłada wszelkich starań aby dane osobowe wszystkich naszych klientów były chronione zgodnie z implementacją tego Rozporządzenia. Poniżej zasady przetwarzania danych obowiązujące w Romil sp. z o.o. Znajdą w nich Państwo informacje w jakim celu zbierane i gromadzone są dane osobowe oraz jakie obowiązki spoczywają na Administratorach danych.

Klauzula informacyjna – umowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • I. Administrator danych osobowych
  • 1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów, Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Romil Sp. z o.o., ul. Polskie Drogi 6 lok. 31, 02-775 Warszawa.
  • 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Romil Sp. z o.o., ul. Polskie Drogi 6 lok 31, 02-775 Warszawa.
 • II. Cele i podstawy przetwarzania
  • 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • 2. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, firmę ubezpieczeniową, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
  • 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 • III. Prawo do sprzeciwu
  • Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  • 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
  • 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 • IV. Okres przechowywania danych
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • V. Odbiorcy danych
  • Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 • VI. Prawa osób, których dane dotyczą
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • a) prawo dostępu do swoich danych
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • d) prawo do przenoszenia danych
  • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klauzula informacyjna – faktura

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • I. Administrator danych osobowych
  • Romil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 • II. Cele i podstawy przetwarzania
  • Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  • 1. wystawienia faktury, na podstawie obowiązku Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami. (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO).
  • 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • III. Prawo do sprzeciwu
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • IV. Okres przechowywania danych
  • Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który świadczyć będziemy usługi, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 • V. Odbiorcy danych
  • Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 • VI. Prawa osób, których dane dotyczą
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • a) prawo dostępu do swoich danych
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • d) prawo do przenoszenia danych
  • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami.